Trawialnia.eu - lider rynku w zakresie trawienia i pasywacji stali nierdzewnych | 20 lat na rynku!
Language
29 April 2024
Stainless Steel Etching - An Essential Process for Modern Industrialization

Wprowadzenie do Trawienia Stali Nierdzewnej Trawienie stali nierdzewnej to specjalistyczny proces chemiczny, który ma na celu usuni?cie niepo??danych warstw z powierzchni metalu, takich jak tlenki czy inne zanieczyszczenia. Jest to krytyczny etap obróbki metali, który nie tylko przygotowuje powierzchni? do dalszych procesów, jak malowanie czy spawanie, ale tak?e znacznie poprawia w?a?ciwo?ci estetyczne i antykorozyjne. Definicja […]

Read More
29 April 2024
Advanced Stainless Steel Passivation: The Key to Corrosion Protection

Definicja i Signifikancja Pasywacji Stali Nierdzewnej Pasywacja stali nierdzewnej to zaawansowany proces elektrochemiczny, którego celem jest zwi?kszenie odporno?ci chromoniklowych stopów stali na agresywne ?rodowiska korozyjne. Procedura ta polega na utworzeniu pasywnej warstwy tlenków, g?ównie tlenku chromu (III), która skutecznie zabezpiecza rdze? metalu przed dalsz? korozj?. Warstwa ta jest niezwykle odporna na dzia?anie zarówno kwasów, jak […]

Read More
23 May 2022
Expert advice

Pytanie. Jak pozby? si? plam podczas trawienia aluminium? Odpowied? doradcy technicznego firmy Trawialnia. Widoczne plamy s? wynikiem z?ej aplikacji ?rodka oraz niew?a?ciwego wybór ?rodka. Podczas trawienia powierzchni proponuje zastosowanie ?rodka do natrysku PROCAP A7 ? ?rodek w postaci ?elu nie b?dzie ?cieka?. Aplikacja za pomoc? pompki M5 ? jednolita mgie?ka ?rodka.    Pytanie. Jak usun?? […]

Read More
23 May 2022
Steel maintenance

Konserwacja stali nierdzewnej:  Rodzaj zanieczyszczenia ?rodki do czyszczenia cement i zaprawa roztwór zawieraj?cy kwas azotowy np. PROSOLV 541, PROSOLV 544 , a nast?pnie woda (najlepiej demineralizowana) odciski palców PROSOLV HP w rozcie?czeniu 5-10%woda z myd?em lub ?rodki do czyszczenia szk?a nie zawieraj?ce chlorków osad wapienny Prociv300 lub Ptociv600 oleje i smary Aerosol ARDROX 9PR2?rodki oparte […]

Read More
23 May 2022
Application of steel

Ferrytyczne stale nierdzewne  Gatunek EN/AISI Charakterystyka Przyk?adowe zastosowania 1.400410S spawalna, zalecane wy?arzanie w temp. 600-800°C w przemy?le naftowym wyk?adziny zbiorników zwyk?ych i ci?nieniowych, wymienniki ciep?a, rury krakingowe, niektóre urz?dzenia w przemy?le koksowniczym 1.4016430 trudno spawalna, zalecane wy?arzanie w temp. 600-800°C cz??? urz?dze? niespawalnych w przemy?le chemicznym (wymienniki ciep?a dla gor?cych tlenków azotu i gor?cego kwasu […]

Read More
23 May 2022
Welding methods

GTAW / TIG (Gas Tungsten Arc Welding) spawanie ?ukowe w os?onie gazu oboj?tnego przy zastosowaniu nietopliwej elektrody wolframowej, os?ona ?uku gazem dostarczanym z zewn?trz TOPTIG (Tungsten Inert Gas)  opracowana przez firm? AIR LIQUIDE WELDING nowa metoda spawania robotem przemys?owym b?d?c? kombinacj? jako?ci spawania metod? TIG z wydajno?ci? metody spawania MIG. Istot? nowej technologii jest opatentowany palnik, w którym drut […]

Read More
23 May 2022
Etching and passivation

Trawienie, wytrawianie - proces usuwania powierzchniowej warstwy metalu lub oczyszczanie powierzchni przedmiotów metalowych z produktów korozji, tlenków, rdzy, zgorzeliny - wsz?dzie tam gdzie zosta?a zmniejszona zawarto?? chromu na powierzchni stali. Trawienie jest najbardziej skuteczne, gdy u?ywa si? do niego mocnych kwasów utleniaj?cych np. kwasu azotowego lub kwasu fluorowodorowego. Trawienie stali stopowych przeprowadza si? w mieszaninach […]

Read More
23 May 2022
Steel corrosion

Istota odporno?ci stali na korozj? Proces korozji jest d??eniem metali do przej?cia w naturalny dla nich stan utleniony. Metale do których nale?y chrom, glin i tytan charakteryzuj? si? podwy?szon? odporno?ci? korozyjn? w niektórych ?rodowiskach. ?elazo oraz jego stop ?elaza z w?glem maj? niewielk? odporno?? korozyjn?. Ró?ne zachowania si? metali zwi?zane s? z tworzeniem si? na […]

Read More
23 May 2022
Typowe defekty stali nierdzewnej

Tak naprawd?, stal nierdzewna przed korozj? zabezpieczona jest tylko cienk?, nieprzepuszczaln? warstw? powierzchniow? - warstw? pasywn? - która sk?ada si? g?ównie z tlenku chromu. Zawarto?? tlenu w atmosferze lub natlenionych roztworach wody, jest z regu?y wystarczaj?ca do powstania i zachowania tej warstwy pasywnej. Niestety, wady i niedoskona?o?ci powierzchni powsta?e podczas operacji produkcyjnych mog? zak?óci? proces […]

Read More
Copyright © 2023 Trawialnia.eu.

All rights reserved