trawialnia-eu-logotyp
2 min. czytania

Trawienie i pasywacja

Produkty dobrej jako?ci potrzebuj? warunków podwy?szonej czysto?ci. Jak najlepiej zadba? o czysto?? produkcji? W jaki sposób zabezpieczy? stal w zak?adzie?
autor
Andrzej Ciupak

Trawienie, wytrawianie - proces usuwania powierzchniowej warstwy metalu lub oczyszczanie powierzchni przedmiotów metalowych z produktów korozji, tlenków, rdzy, zgorzeliny - wsz?dzie tam gdzie zosta?a zmniejszona zawarto?? chromu na powierzchni stali.

Trawienie jest najbardziej skuteczne, gdy u?ywa si? do niego mocnych kwasów utleniaj?cych np. kwasu azotowego lub kwasu fluorowodorowego. Trawienie stali stopowych przeprowadza si? w mieszaninach odpowiednio dobranych kwasów o ró?nych st??eniach, niekiedy z dodatkiem soli u?atwiaj?cych trawienie. Odbywa si? przy pomocy k?pieli trawi?cych b?d? miejscowo przy pomocy past i ?elów. Trawienie stali kwasoodpornych powoduje równomierne utlenienie (powstanie warstwy tlenków) na ca?ej powierzchni materia?u. W celu utrwalenia tej pow?oki mo?na dodatkowo podda? obrabiany przedmiot pasywacji.

Trawienie i Pasywacja

Pasywacja metali jest to przej?cie niektórych metali, w ?rodowisku kwasów tlenowych lub ich soli, w stan pasywny, w którym posiadaj? wy?szy potencja? standardowy. Zwi?zane jest to z tworzeniem si? na powierzchni niektórych metali warstewki tlenków szczelnie przylegaj?cej i chroni?cej metal przed dalszym utlenianiem. Passivation nast?puje pod wp?ywem utleniaczy (np. tlenu atmosferycznego) lub w procesach elektrochemicznych.

Wynikiem pasywacji metali jest powstanie na powierzchni metalu cienkiej warstwy tlenku, która charakteryzuje si? wysok? odporno?ci? na dzia?anie czynników chemicznych i pasywno?ci? wobec warunków atmosferycznych. Pasywna warstwa tlenków tworzy si? na wytrawionej powierzchni materia?u lub mo?e powsta? w wyniku anodowego utleniania metalu poprzez utleniaj?ce dzia?anie kwasów utleniaj?cych. Pasywacja metali wykorzystywana jest jako podstawowa ochrona przed korozj? stali kwasoodpornych..

Przywrócenie odporno?ci stali na korozj? poprzez utleniaj?ce dzia?anie kwasu, pasywacja odbywa si? przy pomocy k?pieli pasywacyjnych b?d? miejscowo przy pomocy natrysku.

Trawienie i pasywacja
Pasywacja
autor

Andrzej Ciupak

Commercial Director

There are no questions about steel that we can't answer

Are you looking for a reliable business partner or a company that will take care of steel structures? You've come to the right place.
About the companyKnowledge baseCareer
Copyright © 2023 Chimimeca Polska Sp z o.o