Trawialnia.eu - market leader in pickling and passivation of stainless steels (formerly Chimimeca Polska) | 20 years on the market!
Language
2 min. czytania

Steel maintenance

W jaki sposób zadba? o stal, aby s?u?y?a jak najlepiej? Jak chroni? j? przed korozj? i zniszczeniem? Nasi eksperci dziel? si? wiedz?.
autor
Andrzej Ciupak

Konserwacja stali nierdzewnej: 

Rodzaj zanieczyszczenia?rodki do czyszczenia
cement i zaprawaroztwór zawieraj?cy kwas azotowy np. PROSOLV 541, PROSOLV 544 , a nast?pnie woda (najlepiej demineralizowana)
odciski palcówPROSOLV HP w rozcie?czeniu 5-10%
woda z myd?em lub ?rodki do czyszczenia szk?a nie zawieraj?ce chlorków
osad wapiennyProciv300 lub Ptociv600
oleje i smaryAerosol ARDROX 9PR2
?rodki oparte na alkoholu (w??cznie ze spirytusem metylowym i alkoholem izopropylowym) 
rozpuszczalniki np. czysty aceton
farbyPROPEINT 175
?rodki do usuwania pow?ok malarskich, oparte na zwi?zkach alkalicznych lub rozpuszczalnikach
cz?stki ?elaza pochodz?ce z narz?dzi lub kontaktu ze stal? konstrukcyjn?na wczesnym etapie - mechanicznie, a nast?pnie przemycie PROSOLVEM (pasywacja i odtlenianie)

w przypadku pojawienia si? w?erów - preparaty trawi?ce TURBO Z lub PROCAP PRO, PROCAP AV, a nast?pnie pasywacja - przemycie preparatem PROCIV 300 i dobre wyp?ukanie wod?.
?ó?ty lub rdzawy nalotRdzawe tlenki najlepiej przemy? preparatem typu PROSOLV (15-30min), a nast?pnie wod? (najlepiej demineralizowana)

UWAGA!!! Do czyszczenia stali nierdzewnej NIE stosowa?: produktów do usuwania zapraw ani rozcie?czonego kwasu solnego, wybielaczy, ?rodków do czyszczenia srebra!

narz?dzia do czyszczenia: tkanina, p?dzle kwasoodporne, skóra zamszowa, g?bka nylonowa

UWAGA!!! Nie stosowa? szczotek drucianych ze stali w?glowej, we?ny czyszcz?cej, stalowych poduszek do szorowania!

W celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami w transporcie i procesie produkcji powierzchnie blach mo?na pokry? foli?:

  • powierzchnia blach musi by? sucha i czysta, wolna od t?uszczów, olejów, kurzu itp.
  • nak?adanie b?d? zdejmowanie folii powinno si? odbywa? w temperaturze pokojowej (optymalnie ok. 15 - 20°C)
  • unika? d?ugiego nara?enia folii na bezpo?rednie dzia?anie promieni s?onecznych (ryzyko wtopienia w powierzchni?)
autor

Andrzej Ciupak

Commercial Director

There are no questions about steel that we can't answer

Are you looking for a reliable business partner or a company that will take care of steel structures? You've come to the right place.
Copyright © 2023 Trawialnia.eu.

All rights reserved