Trawialnia.eu - lider rynku w zakresie trawienia i pasywacji stali nierdzewnych (dawniej Chimimeca Polska) | 20 lat na rynku!
Język / Language

Regulamin

Spis treści:
§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Konto Klienta
§ 4 Zamówienia
§ 5 Płatność i cena
§ 6 Dostawa
§ 7 Odstąpienie od umowy
§ 8 Rękojmia za wady
§ 9 Ochrona Danych Osobowych
§ 10 Świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 11 Postanowienia końcowe

 

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep / Sklep Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem https://trawialnia.eu/sklep,
 2. Sprzedawca – TRAWIALNIA.EU Sp. z o.o., ul. Zagórska 167A, 42-600 Tarnowskie Góry, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000190208, NIP: 6452322432, REGON: 015607845, BDO 000015502, adres poczty elektronicznej: biuro@trawialnia.eu,
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, dla której Umowa sprzedaży ma charakter zawodowy,
 4. Pracownik Klienta - osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania Klienta oraz działająca w imieniu i na rzecz Klienta, posiadająca dostęp do Konta klienta;
 5. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Klienta w ramach Sklepu internetowego, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta klienta;
 6. Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, określony przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie internetowym, umożliwiający dostęp do Konta klienta i służący jego zabezpieczeniu;
 7. Konto Klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do nabywania produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego, a także uzyskaniu przez Klienta informacji o historii Zamówień;
 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo wolnych od pracy.
 9. Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składanie zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie internetowym.
 10. Koszyk - usługa udostępniana przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, w ramach, której widoczne są Produkty dodane przez Klienta do Zamówienia, umożliwiająca złożenie i zmianę Zamówienia, a także wyświetlenie aktualnej wartości Zamówienia;
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży złożoną Sprzedawcy przez Klienta, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.
 12. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym, przeznaczona do sprzedaży na podstawie zawartej przez Sprzedawcę z Klientem Umowy sprzedaży, z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego;
 13. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów objętych Zamówieniem, której warunki określa Regulamin;
 14. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://trawialnia.eu/sklep prowadzony jest przez TRAWIALNIA.EU Sp. z o.o., ul. Zagórska 167A, 42-600 Tarnowskie Góry, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000190208, NIP: 6452322432, REGON: 015607845, BDO 000015502,  adres poczty elektronicznej: biuro@trawialnia.eu.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.
 3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 4. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem: https://trawialnia.eu/regulamin/, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę, w tym również umów zawieranych w drodze Zamówienia złożonego drogą mailową lub telefoniczną.
 7. Sklep internetowy przeznaczony jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i z uwagi na jego profesjonalny charakter Klientem Sklepu internetowego nie może być podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej.
 8. Sklep internetowy nie może być wykorzystywany przez Klienta do dokonywania transakcji nie związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą, jak również w celu zawierania umów nieposiadających dla Klienta charakteru zawodowego.
 9. Zważywszy na ustępy poprzedzające do Klientów Sklepu internetowego nie mają zastosowania przepisy prawne dotyczące sprzedaży konsumenckiej, a w przypadku każdej umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient traktowany jest jako przedsiębiorca i nie przysługują mu uprawnienia konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 

§ 3 Konto Klienta

 1. Klient w celu założenia Konta klienta dokonuje Rejestracji za pomocą formularza, podając dane wymienione w formularzu rejestracji, oznaczone jako obowiązkowe.
 2. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych, w tym w szczególności Klient zobowiązuje się do podania danych zgodnych z danymi, które znajdują się we właściwych rejestrach, wynikających z formy prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej.
 3. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić w Koncie klienta poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z uzyskania hasła przez osobę nieuprawnioną.
 4. Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta.
 5. Założenie Konta klienta jest bezpłatne.
 6. Konto klienta może zostać założone wyłącznie przez osobą uprawnioną do reprezentacji Klienta lub przez osobę posiadającą odpowiednie umocowanie do dokonania czynności założenia Konta klienta, jak i składania późniejszych Zamówień w ramach Sklepu internetowego. Osoba ta automatycznie dodana zostaje do Konta klienta jako Pracownik Klienta. Możliwe jest późniejsze dodanie kolejnych Pracowników Klienta, po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą.
 7. Osoba dokonująca w ramach Sklepu internetowego czynności na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oświadcza, że jest umocowana do działania w imieniu podmiotu, który reprezentuje.
 8. Warunkiem założenia Konta klienta jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 9. Sprzedawca dokonuje weryfikacji danych podanych przy Rejestracji poprzez ogólnodostępne rejestry. W przypadku podmiotów zagranicznych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta przesłania kopii zaświadczeń z właściwych rejestrów potwierdzających dane Klienta podane przy Rejestracji. W przypadku odmowy przesłania dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim lub stwierdzenia przez Sprzedawcę, że podane dane są nieprawdziwe, Sprzedawca uprawniony jest do odmowy dokonania aktywacji Konta użytkownika.
 10. Po wypełnieniu formularza Rejestracji, spełnieniu przez Klienta warunków założenia Konta klienta i przeprowadzeniu przez Sprzedawcę weryfikacji, o której mowa w ust.9, na adres e-mail Klienta podany przy Rejestracji przesłana zostaje wiadomość potwierdzająca aktywację Konta klienta.

§ 4 Zamówienia

 1. Informacje o produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 3. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po wcześniejszej rejestracji, za pośrednictwem Konta Klienta. Warunkiem złożenia zamówienia na niektóre Produkty jest wcześniejsze wypełnienie deklaracji Klienta dostępnej pod adresem: https://trawialnia.eu/deklaracja-klienta/. Informacja o konieczności uprzedniego wypełnienia deklaracji Klienta znajduje się na stronie Produktu.
 4. konieczności uprzedniego wypełnienia deklaracji Klienta znajduje się na stronie Produktu. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
 5. Klient po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku”Potwierdzam zamówienie i płacę”.
 6. Naciśnięcie na przycisk “Potwierdzam zamówienie i płacę”oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 7. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę Produktu bez kosztów jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia.
 8. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail) powiązany z Kontem klienta wiadomość zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia”. Wiadomość ta będzie potwierdzała otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę. E-mail ten nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta czyli zawarcia Umowy sprzedaży.
 9. Następnie Sprzedawca prześle do Klienta wiadomość z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji, kosztach dostawy, terminie wysyłki i rozpoczęciu realizacji Zamówienia, zatytułowaną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”. E-mail ten stanowi przyjęcie oferty Klienta. Jeżeli Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu złożonej przez niego oferty, następuje zawarcie Umowy między Sprzedawcą a Klientem. Jeżeli Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia oferty Klienta w całości lub w części, wówczas prześle do niego wiadomość z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta i anulowaniu Zamówienia w całości lub części. W zakresie, w którym Zamówienie zostało anulowane Umowa nie zostaje zawarta.

§ 5 Płatność i cena

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego Zamówienia w następujący sposób:
  1. gotówką lub kartą płatniczą (za pobraniem) w momencie dostarczenia towaru przez dostawcę,
  2. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  3. w przypadku Produktów cyfrowych: płatność online, BLIK lub kartą płatniczą za pośrednictwem Operatora płatności
 2. Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się Operator płatności. Dokonanie płatności za pośrednictwem Operatora płatności wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z Operatorem płatności i zaakceptowania jego regulaminu
 3. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami netto i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

§ 6 Dostawa i realizacja Zamówienia

 1. Czas realizacji Zamówienia Produktu cyfrowego jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 2. W przypadku Produktów cyfrowych Sprzedawca nie później niż w ciągu 2 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy o dostarczanie treści cyfrowych prześle na adres elektroniczny Klienta wskazany w Zamówieniu Produkt cyfrowy będący przedmiotem Zamówienia lub udostępni Klientowi link do jego pobrania.
 3. Po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail z Produktem cyfrowym lub linkiem do niego zaleca się zapisanie przez Klienta Produktu cyfrowego na nośniku pamięci. Sklep nie świadczy usługi przechowywania Produktów cyfrowych zakupionych w Sklepie, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Produktu cyfrowego za nośniku pamięci. Klient ma prawo korzystać z Produktu cyfrowego wyłącznie na własny użytek, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie jest uprawniony w szczególności do rozpowszechniania Produktu cyfrowego, jak i jego zwielokrotniania, w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku lub zgodnego z prawem korzystania z Produktu cyfrowego, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie działanie. Niedozwolone jest udostępnianie Produktu cyfrowego osobom trzecim.
 4. W przypadku Produktów fizycznych dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu lub poprzez odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
 5. Koszty dostarczenia Produktu fizycznego, które oprócz ceny za Produkt fizyczny ponosi Klient, są podawane wraz z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 6. Z chwilą wydania Produktu fizycznego na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Za wydanie Produktu fizycznego uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi.
 7. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu fizycznego po dostarczeniu przesyłki, w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub podmiotu realizującego przewóz. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Klient zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony Produkt fizyczny nie jest dostępny, w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy sprzedaży jest uprawniony do odstąpienia od niej.

§ 8 Rękojmia za wady

 1. Wobec Klientów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 3. Składając reklamację Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji należy w zgłoszeniu reklamacyjnym podać co najmniej następujące dane:
  1. imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe,
  2. informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia,
  3. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
  4. żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie.

§ 9 Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: https://trawialnia.eu/polityka-prywatnosci/ stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 10 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
  1. założenie i prowadzenie Konta klienta w Sklepie internetowym;
  2. umożliwienie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży;
  3. umożliwienie korzystania z Koszyka;
  4. udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się w Sklepie internetowym, w tym przede wszystkim informacji o Produktach.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:
  1. komputer klasy PC, Mac lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie ze Sklepu;
  2. dostęp do sieci Internet;
  3. dostęp do poczty elektronicznej;
  4. odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.
 3. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą założenia przez Klienta Konta klienta, a także w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Sklepu internetowego umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
 5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym, zostaje zawarta na czas nieoznaczony. W zakresie pozostałych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego umowa o świadczenie tychże usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 6. Klient może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 4 i 5 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy..
 7. Klientowi nie przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego.
 8. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta lub Pracownika Klienta, w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia, Sprzedawca może:
  1. upomnieć Klienta lub Pracownika klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  2. czasowo ograniczyć Klientowi lub Pracownikowi Klienta dostęp do Konta klienta poprzez jego zablokowanie,
  3. rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i usunąć Konto klienta.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 3. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 5. Wszelkie elementy graficzne Sklepu internetowego, zastosowane w nim rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Sklepu internetowego stanowią przedmiot prawa autorskiego Sprzedawcy i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Sprzedawca udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania ze Sklepu internetowego, Licencji na korzystanie ze Sklepu internetowego. W ramach udzielonej Licencji Klient uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Sklepu internetowego poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 7. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.
 8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
Copyright © 2023 Trawialnia.eu.

Wszelkie prawa zastrzeżone